Ching Wei Telcom Co Ltd
Address:
No. 3-1, Dong Shyh, 34 Lin, Dong Shyh County Ping Jenn City Tao Yuan Taiwan
TEL:(886 3) 4096002
FAX:(886 3) 4095380
Homepage Address:http://www.cwtctech.com
E-mail:capshu@cwtctech.com